ماهان دانلود

ماهان دانلود

دانلود کتاب واژه نامه ی فلسفی مارکس

نویسنده:
واژه‌نامه از دو بخش اصلی شکل گرفته: مفاهیم اصلی فلسفه مارکس که به ترتیب الفبایی آمده‌اند ۷۳مفهوم که در ۳۷ مقاله توضیح داده شده‌اند، و با دو نظام متفاوت ارجاع درونی مدخل‌ها امکان استفاده خواننده را بیشتر کرده‌اند.
گاهنامه‌ای فلسفی که کار فکری مارکس را در زمینه تاریخی آن قرار داده و تداوم کار او را در آثار متفکران بعدی از طریق سال‌های انتشار کتاب‌های آن‌ها، نمایان کرده است.

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» کتابناکهای مرتبط:
حاکمیت قانون در جامعه مدنی توماس هابس
استقرار شریعت در مذهب مسیح
schopenhauer

دریافتدریافت کتاب