ماهان دانلود

ماهان دانلود

دانلود کتاب Basic Concepts of Quantum Mechanics

نویسنده:
نام این کتاب مفاهیم اساسی مکانیک کوانتومی است و مناسب است برای دانشجویان بسیاری از رشته ها به ویژه فیزیک و مهندسی ( و دانش آموزان بسیار برجسته ) . دانشجویانی که می خواهند قبل از درگیر شدن با فرمول های پیچیده ی ریاضی فیزیک و فراگرفتن فیزیک نوین بدون درک واقعی آنها ، ابتدا مفاهیم اساسی مکانیک کوانتومی را نه به زبانی دشوار بل به زبانی ساده و روان و به شکل گفتگوی بین معلم و شاگرد یا نویسنده و خواننده درک کنند . همه ی تلاش پروفسور لو تاراسو دانشمند برجسته ی روسی فهماندن مفاهیم بدون حفظ کردن آنان است و هماوره می کوشد تا با کمترین فرمول ها و تنها به یاری فرمول های بسیار ضروری مفاهیم را برای مخاطب خود قابل درک کند . با مطالعه ی دقیق این کتاب هم به دانش خود یاری می رسانید و هم به زبان انگلیسی علمی تان . باید تاکید کرد که باوجود اینکه از چاپ این کتاب بیش از سی سال می گذرد چون بیشتر بر مفاهیم تکیه می کند همچنان تازگی و طراوت خود را حفظ کرده است .

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» کتابناکهای مرتبط:
مبانی فیزیک ریاضی
مبانی فیزیک هالیدی.جلد سوم-امواج-۲
Molecular nanomagnets

دریافتدریافت کتاب